CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chính sách này được RENTRACKS công bố và thông báo công khai trên website của RENTRACKS, có hiệu lực ngày 01/07/2023 và được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với RENTRACKS, Chủ Thể Dữ Liệu cần đọc, hiểu rõ và đồng ý áp dụng Chính sách này. Đồng thời, Chủ Thể Dữ Liệu được đề nghị thường xuyên kiểm tra trang thông tin điện tử (website) của RENTRACKS để cập nhật bất kỳ thay đổi mà RENTRACKS thực hiện đối với Chính sách này.

Trong Chính Sách này, 

RENTRACKS” có nghĩa là Công ty TNHH RENTRACKS Việt Nam; 

 “Chủ Thể Dữ Liệu” “là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh, bao gồm tất cả các đối tác cá nhân đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ được cung cấp bởi RENTRACKS hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho RENTRACKS, người lao động của RENTRACKS, hoặc các cá nhân khác có liên quan; 

Bên Thứ Ba”: Là các cá nhân, tổ chức không phải là Rentracks hoặc Chủ Thể Dữ Liệu.

Chính Sách” là Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Công ty TNHH RENTRACKS Việt Nam.

 “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với Chủ Thể Dữ Liệu hoặc giúp xác định Chủ Thể Dữ Liệu. Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (dưới đây gọi chung là “Dữ liệu”); 

“Xử lý Dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan (dưới đây gọi chung là “xử lý”).

Nền tảng của Rentracks” là hệ thống trực tuyến do Rentracks cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn website, đường dẫn chuyển hướng).

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA CHÍNH SÁCH 

1.1. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân này nhằm mục đích thông báo đến Chủ Thể Dữ Liệu toàn bộ các thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân tại RENTRACKS; theo đó RENTRACKS luôn xử lý cẩn trọng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khi Chủ Thể Dữ Liệu tương tác, xác lập quan hệ, giao dịch và/hoặc truy cập và/hoặc sử dụng Nền tảng của RENTRACKS.

1.2. Chính Sách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân bao gồm: 

a)Mục đích và phạm vi của chính sách

b)Loại dữ liệu được thu thập và xử lý

c)Mục đích xử lý dữ liệu

d)Giới hạn cung cấp dữ liệu và bên được phép xử lý dữ liệu

e)Cách thức, địa điểm xử lý dữ liệu

f)Bảo vệ dữ liệu của chủ thể dữ liệu

g)Rủi ro không mong muốn khi thực hiện chính sách

h)Cookie và các công nghệ liên quan

i)Quyền của chủ thể dữ liệu đối với dữ liệu

j)Hiệu lực, thông báo và điều chỉnh chính sách

k)Liên hệ với RENTRACKS

2. LOẠI DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ 

Bằng cách xác nhận việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với RENTRACKS, Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý cho phép RENTRACKS hoặc Bên Thứ Ba quyền để xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Chủ Thể Dữ Liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan). Việc cho phép này sẽ có hiệu lực và bắt đầu từ thời điểm Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý cho đến khi Chủ Thể Dữ Liệu quyết định rút lại sự đồng ý hoặc tự động kết thúc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu rút lại sự đồng ý, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản. Việc rút lại sự đồng ý sẽ dẫn đến việc chấm dứt việc sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/hoặc bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với RENTRACKS. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước đó.

Dữ Liệu Cá Nhân này cụ thể như sau: 

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); 
 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; 
 • Giới tính; 
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; 
 • Hình ảnh của cá nhân; 
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế và các thông tin có liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin quá trình nộp thuế, thông tin chi trả/thụ hưởng bảo hiểm…); 
 • Tình trạng hôn nhân; 
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (bao gồm nhưng không giới hạn: cha mẹ, vợ chồng, con cái), thông tin về người đại diện/giám hộ; 
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân bao gồm cả địa chỉ thư điện tử, fax, các tài khoản trên môi trường số, thông tin khác có liên quan;
 • Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, dữ liệu về vị trí được xác định qua dịch vụ định vị; 
 • Thông tin về giao dịch tại RENTRACKS hoặc thông qua hệ thống của RENTRACKS, và/hoặc các hệ thống có kết nối với RENTRACKS, và/hoặc thông tin truy cập trên website của RENTRACKS (loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày/giờ kết nối với website, và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác); 
 • Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; lịch sử hoạt động của người dùng trên các nền tảng số và các kênh chính thức của RENTRACKS;
 • Chữ ký, chữ viết, bao gồm cả chữ ký điện tử
 • Hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học (dấu vân tay, gương mặt, mống mắt…), bản ghi âm, ghi hình Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cả các cuộc trò chuyện của RENTRACKS với Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các kênh liên lạc của RENTRACKS và/hoặc do RENTRACKS thực hiện. 
 • Nghề nghiệp và các thông tin khác chi tiết việc làm (ví dụ: nơi làm việc, chức vụ, quá trình công tác, tiền lương, phúc lợi, nghỉ phép, đào tạo…).
 • Thông tin học vấn, bằng cấp, chứng chỉ.
 • Tình trạng sức khỏe, đời tư, hồ sơ bệnh án, nhóm máu.
 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 • Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo.
 • Thông tin về tài chính (ví dụ: thu nhập, chi phí và/hoặc lịch sử tín dụng, thông tin thuế), tài khoản, tài sản gửi, tiền gửi theo Quy Định Pháp Luật.
 • Dữ liệu về tội phạm và hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Các thông tin khác có liên quan, ảnh hưởng (trực tiếp/ gián tiếp) hoặc phát sinh từ/liên quan đến việc xác lập quan hệ cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc quan hệ lao động hoặc quan hệ pháp lý khác giữa RENTRACKS với Chủ Thể Dữ Liệu.

Ngoài ra, trong quá trình cung cấp dịch vụ, nền tảng RENTRACKS có thể chứa các liên kết dẫn tới các nền tảng/website khác. RENTRACKS không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc việc thực hiện chúng của các Website khác mà Chủ Thể Dữ Liệu kết nối tới từ Nền tảng RENTRACKS. Chúng tôi khuyến khích Chủ Thể Dữ Liệu xem xét các chính sách bảo mật thông tin của các Website khác đó để có thể hiểu cách thức họ thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của Chủ Thể Dữ Liệu trước khi cung cấp thông tin.

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu lựa chọn liên kết tài khoản của Chủ Thể Dữ Liệu trên Nền tảng RENTRACKS với tài khoản mạng xã hội khác của Chủ Thể Dữ Liệu, Chủ Thể Dữ Liệu cho phép RENTRACKS có thể truy cập và thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu mà Chủ Thể Dữ Liệu đã tự nguyện cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài khoản mạng xã hội theo chính sách của họ và chúng tôi sẽ quản lý, sử dụng các dữ liệu cá nhân này của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này tại mọi thời điểm.

Trường hợp Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho RENTRACKS Ba (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin vợ/chồng, cha/mẹ, con, anh/chị/em, ông bà nội/ngoại, cô/dì/chú/bác, bạn bè, bên thụ hưởng, người thừa kế theo pháp luật, thông tin người quản lý, thông tin bên được ủy quyền, khách hàng, đối tác, bên bảo đảm, người phụ thuộc, người liên hệ và/hoặc cá nhân khác), Chủ Thể Dữ Liệu đại diện và đảm bảo rằng Chủ Thể Dữ Liệu đã có được sự đồng ý hoặc/và thỏa thuận cấp phép hoặc/và bất kỳ văn bản thể hiện sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi để chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo quy định pháp luật và Chính sách này. Khi tiếp nhận và xử lý dữ liệu, RENTRACKS đương nhiên hiểu việc tiếp nhận, xử lý dữ liệu này là đúng theo quy định pháp luật và Chính sách này, đồng thời, Chủ Thể Dữ Liệu phải thực hiện lưu trữ và gửi cho chúng tôi tài liệu, thông tin điện tử hợp pháp chứng minh rằng Chủ Thể Dữ Liệu đã được sự đồng ý và cho phép tại bất cứ thời điểm nào RENTRACKS có yêu cầu.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU 

3.1 RENTRACKS (và các bên được phép xử lý Dữ liệu cho RENTRACKS) xử lý Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu chủ yếu cho các mục đích hướng tới phục vụ nhu cầu, lợi ích của Chủ Thể Dữ Liệu (sau đây gọi chung là Mục đích) bao gồm: 

a) Nhận biết, xác minh danh tính, duy trì thông tin về nhận biết của Chủ Thể Dữ Liệu; tìm kiếm, kiểm chứng, kiểm tra, xác thực thông tin, xác định và đánh giá rủi ro nguy cơ giả mạo hoặc nghi ngờ giả mạo; 

b) Quản lý tài khoản trực tuyến mà Chủ Thể Dữ Liệu đăng ký với RENTRACKS;

c) Để cung cấp/sử dụng dịch vụ, kết kết hợp đồng, thỏa thuận với Chủ Thể Dữ Liệu (bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng lao động, hợp đồng cung cấp dịch vụ); 

d) Để liên hệ, chăm sóc khách hàng, đối tác, phản hồi các nhu cầu hỗ trợ của Chủ Thể Dữ Liệu, bao gồm cả việc cung cấp, giới thiệu cho Chủ Thể Dữ Liệu thông tin cập nhật về các thay đổi đối với các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích, tính năng (do RENTRACKS cung cấp hoặc cung cấp thông qua RENTRACKS); 

e) Giám sát, kiểm tra, kiểm toán, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, an ninh an toàn và các mục đích quản lý khác theo các chính sách của RENTRACKS; 

f) Tuân thủ mệnh lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác hoặc các yêu cầu pháp lý và / hoặc quy định khác của bất kỳ cơ quan chính phủ và / hoặc cơ quan quản lý nào (bao gồm nhưng không giới hạn yêu cầu của cơ quan thuế trong việc chi trả phí dịch vụ dành cho cá nhân); các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán, thuế và các mục đích khác để tuân thủ pháp luật và các yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, các điều ước quốc tế, các quy tắc, thỏa thuận mà RENTRACKS phải tuân thủ, phù hợp tiêu chuẩn ngành của RENTRACKS và chính sách của RENTRACKS;

g) Để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật, bảo vệ Chủ Thể Dữ Liệu và Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu trước các trường hợp gây hại, nguy cơ gây hại; 

h) Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Thể Dữ Liệu và RENTRACKS theo hợp đồng, thỏa thuận giao kết giữa Chủ Thể Dữ Liệu và RENTRACKS và quy định pháp luật; 

i) Thực hiện các báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu nội bộ của RENTRACKS;

j) Phục vụ việc giải quyết hoặc điều tra bất kỳ khiếu nại, yêu cầu pháp lý hoặc tranh chấp nào;

k) Để thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc chuyển giao, sáp nhập, hợp nhất trong quá trình hoạt động của RENTRACKS; 

l) Để có cơ sở thiết lập, thực thi và bảo vệ các quyền hợp pháp của RENTRACKS phù hợp quy định pháp luật; 

m) Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động của RENTRACKS. Mục đích hợp pháp khác sẽ được RENTRACKS thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu vào thời điểm thu thập Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc trước khi bắt đầu xử lý.

4. GIỚI HẠN CUNG CẤP DỮ LIỆU VÀ BÊN ĐƯỢC PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU 

4.1 RENTRACKS cam kết không bán, cho thuê, kinh doanh trái phép dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu; đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý, trong khả năng của mình, để bảo mật Dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. 

4.2 Phù hợp với các Mục đích tại Mục 3 Chính sách này, RENTRACKS được chia sẻ, cung cấp và thực hiện các hoạt động xử lý khác đối với Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu cho các đối tượng sau đây (và RENTRACKS sẽ yêu cầu các đối tượng này thực hiện các biện pháp để xử lý, bảo mật Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu): 

a) Các nhân viên của RENTRACKS; khách hàng, đối tác của RENTRACKS và nhà thầu của đối tác này (bao gồm nhưng không giới hạn nhân viên, người có thẩm quyền xử lý dữ liệu của những đối tượng này); 

b) Các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên, kiểm toán viên, bên đại lý của RENTRACKS; bên đại diện thực hiện thay mặt cho RENTRACKS; 

c) Bên nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao quyền, nghĩa vụ, tài sản của RENTRACKS; các bên trong giao dịch chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập trong hoạt động của RENTRACKS và/hoặc các bên có nhu cầu tìm hiểu thông tin cho mục đích nhận chuyển nhượng, nhận chuyển giao, hợp nhất, sáp nhập này; 

d) Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền hoặc được chấp thuận từ Chủ Thể Dữ Liệu, hành động thay mặt và/hoặc nhân danh Chủ Thể Dữ Liệu; hoặc Bên có liên quan đến giao dịch cũng như việc thực hiện giao dịch của Chủ Thể Dữ Liệu (bên nhận thanh toán, bên thụ hưởng, người được chỉ định liên quan đến tài khoản, các ngân hàng trung gian, ngân hàng xác nhận, ngân hàng đại lý…); 

e) Các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn tòa án, trọng tài, hòa giải viên, luật sư;

f) Các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác mà RENTRACKS nhận thấy là cần thiết để đáp ứng, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của Chủ Thể Dữ Liệu và của RENTRACKS.

5. CÁCH THỨC, ĐỊA ĐIỂM XỬ LÝ DỮ LIỆU 

Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu sẽ được lưu và xử lý tổng thể hay từng phần ở Việt Nam. Bên cạnh đó, RENTRACKS có thể chuyển và xử lý Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu tại quốc gia khác cho Mục đích nêu ở Mục 3 của Chính sách này. RENTRACKS sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu có thể được thu thập và xử lý bằng các cách thức như sau: 

5.1. Thu thập trực tiếp từ Chủ Thể Dữ Liệu như từ các website của RENTRACKS, từ các sản phẩm dịch vụ, từ các trao đổi, liên lạc, tương tác với Chủ Thể Dữ Liệu (bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức văn bản giấy, biểu mẫu, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử, mạng xã hội), từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập, ghi nhớ dữ liệu tự động, các hình thức, phương tiện khác mà pháp luật cho phép. 

5.2. Khi Chủ Thể Dữ Liệu chấp thuận cho RENTRACKS xử lý Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu, RENTRACKS cũng có thể tiếp nhận Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu từ bên khác và các nguồn thông tin công khai khác phù hợp quy định pháp luật. Nếu Chủ Thể Dữ Liệu tương tác với nội dung hoặc quảng cáo của bên khác trên website hoặc ứng dụng di động hoặc các hình thức khác, RENTRACKS có thể nhận được Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu từ bên khác theo chính sách bảo mật hiện hành hợp pháp của bên khác đó. Đồng thời, để tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo pháp luật hiện hành, RENTRACKS có thể tiếp nhận Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu từ các cơ quan có thẩm quyền. 

5.3. RENTRACKS có thể trực tiếp hoặc thông qua Bên xử lý Dữ liệu cá nhân để xử lý dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

6. BẢO VỆ DỮ LIỆU CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU 

RENTRACKS trong khả năng của mình sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

Ngoài người quản trị Nền tảng Rentracks hoặc cá nhân được uỷ quyền khác của Nền tảng RENTRACKS ra, Chủ Thể Dữ Liệu là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Đăng ký sử dụng của Chủ Thể Dữ Liệu được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chủ Thể Dữ Liệu phải tự chịu trách nhiệm về việc giữ bí mật cho mật khẩu và/hoặc các thông tin tài khoản bất kỳ.

7. RỦI RO KHÔNG MONG MUỐN KHI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Chủ Thể Dữ Liệu cần nhận biết rằng không gian Internet không phải là một môi trường an toàn. Bất kỳ lúc nào Chủ Thể Dữ Liệu tự nguyện tiết lộ và công khai thông tin cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu trên internet, thông tin đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của Chủ Thể Dữ Liệu và RENTRACKS. RENTRACKS không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Việc thu thập và xử lý Dữ liệu có thể có rủi ro rò rỉ phát sinh từ các nguyên nhân bao gồm nhưng không giới hạn như sự kiện khách quan, sự cố kỹ thuật, hành vi phạm tội về an ninh an toàn dữ liệu. 

Chủ Thể Dữ Liệu chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị cũng như có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật. Chủ Thể Dữ Liệu cũng được yêu cầu thoát ra khỏi Nền tảng RENTRACKS ngay khi sử dụng xong. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin và thư từ cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu nếu Chủ Thể Dữ Liệu dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng. Khi truy cập các website, ứng dụng, nền tảng của Bên thứ ba được chuyển hướng, Chủ Thể Dữ Liệu nên đọc và tìm hiểu các chính sách về quyền riêng tư, bảo mật thông tin của các bên này. RENTRACKS không thể kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các website, ứng dụng hoặc nền tảng dịch vụ của Bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng bởi các website, ứng dụng, nền tảng khác của Bên thứ ba được liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị nào cũng như việc bên khác xử lý dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu.

Các biện pháp trên chỉ mang tính chất tham khảo và Chủ Thể Dữ Liệu có thể áp dụng các biện pháp cần thiết khác để chắc chắn rằng Dữ liệu được an toàn. Chủ Thể Dữ Liệu phải thông báo ngay cho RENTRACKS nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, sử dụng trái phép. Ngay khi nhận được thông tin, RENTRACKS sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

8. COOKIE VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

8.1. Khi sử dụng nền tảng RENTRACKS, Chủ Thể Dữ Liệu có thể lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép một lượng nhỏ dữ liệu gọi là Cookie (bao gồm những không hạn chế địa chỉ IP, kiểu trình duyệt, tên miền, thời gian, các mục Chủ Thể Dữ Liệu truy nhập và các địa chỉ website tham chiếu, khu vực Chủ Thể Dữ Liệu ghé thăm và những dịch vụ Chủ Thể Dữ Liệu truy cập) được gửi tới trình duyệt của Chủ Thể Dữ Liệu từ máy chủ web và được lưu trên ổn đĩa cứng máy tính của Chủ Thể Dữ Liệu. Việc dùng các cookie chủ yếu để lưu theo yêu cầu tạm thời hoặc vĩnh viễn tên truy cập và mật khẩu lên máy của Chủ Thể Dữ Liệu để Chủ Thể Dữ Liệu không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm Nền tảng RENTRACKS; hoặc để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ mà Rentracks hoặc Bên thứ ba là khách hàng, đối tác của Rentracks cung cấp. Nhìn chung, việc sử dụng Cookie nhằm mục đích phục vụ các nhu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu. RENTRACKS cũng có thể sử dụng các thông tin thu thập và tập hợp được từ Cookie để nghiệm thu dịch vụ với các khách hàng, đối tác có hợp đồng, thỏa thuận với RENTRACKS.

8.2. RENTRACKS có thể xử lý Dữ cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thông qua công nghệ cookies và các công nghệ liên quan theo các quy định của Chính sách này. Trong phạm vi các bên khác đã gán nội dung lên trên các Nền tảng của RENTRACKS, các bên đó có thể thu thập Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu nếu Chủ Thể Dữ Liệu chọn tương tác với nội dung của bên đó hoặc sử dụng các dịch vụ của bên đó. 

8.3. Chủ Thể Dữ Liệu có thể sử dụng cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc chặn cookies trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, nếu Chủ Thể Dữ Liệu quyết định không chấp nhận hoặc chặn cookies từ Nền tảng của RENTRACKS, Chủ Thể Dữ Liệu có thể không tận dụng hết tất cả các tính năng của các Nền tảng này.

9. QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU ĐỐI VỚI DỮ LIỆU 

9.1. Chủ Thể Dữ Liệu có thể lựa chọn:

a) Cung cấp dữ liệu cá nhân để ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do RENTRACKS, Khách hàng, Đối tác của RENTRACKS cung cấp;

b) Sử dụng hoặc không sử dụng cookie; 

c) Thay đổi mật khẩu đăng nhập Nền tảng RENTRACKS;

d) Các lựa chọn khác theo quy định pháp luật.

9.2. Chủ Thể Dữ Liệu có thể yêu cầu RENTRACKS: 

a) Cung cấp dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu mà RENTRACKS đã thu thập, lưu trữ; hoặc 

b) Cho phép truy cập vào dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa (khi phát hiện dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu chưa đầy đủ, chính xác);

c) Xóa, hủy bỏ đối với tài khoản của Chủ Thể Dữ Liệu trên Nền tảng RENTRACKS. Tuy vậy, RENTRACKS vẫn sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu tùy vào yêu cầu;

d) Ngừng chia sẻ dữ liệu của mình cho bên khác;

e) Các đề nghị, yêu cầu khác trong phạm vi phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

RENTRACKS sẽ nỗ lực tiến hành ngay các biện pháp cần thiết để xử lý các yêu cầu phù hợp của Chủ Thể Dữ Liệu.

9.3. Chủ Thể Dữ Liệu có thể rút lại sự đồng ý. Theo đó, Bất kỳ lúc nào Chủ Thể Dữ Liệu đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu theo Chính sách này bằng cách liên hệ với RENTRACKS. RENTRACKS sẽ xác nhận với Chủ Thể Dữ Liệu và có quyền xử lý yêu cầu trong thời gian phù hợp. Chủ Thể Dữ Liệu cần lưu ý rằng rút lại sự đồng ý của mình có thể dẫn đến việc Rentracks không tiếp tục sử dụng hoặc cung cấp các dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng, thỏa thuận nào với Chủ Thể Dữ Liệu, và RENTRACKS cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp RENTRACKS không tiếp tục cung cấp các dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng, thỏa thuận của RENTRACKS với Chủ Thể Dữ Liệu. Trong trường hợp như vậy, các quyền pháp lý và biện pháp khắc phục của RENTRACKS rõ ràng vẫn sẽ được bảo lưu.

10. HIỆU LỰC, THÔNG BÁO VÀ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH 

10.1. Chính sách bắt đầu có hiệu lực khi Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của RENTRACKS và/hoặc khi Chủ Thể Dữ Liệu xác lập giao dịch, quan hệ khác với RENTRACKS và luôn có hiệu lực áp dụng đối với Chủ Thể Dữ Liệu cho đến khi:

a) Các Mục đích xử lý được hoàn thành; và/hoặc 

b) Có thỏa thuận chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu với RENTRACKS; và/hoặc 

c) Các chính sách có liên quan của RENTRACKS quy định chấm dứt xử lý, xóa, hủy toàn bộ Dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu; và/hoặc 

d) Chấm dứt theo quy định pháp luật. 

10.2. Chính sách này có thể được cập nhật, sửa đổi, bổ sung miễn là các cập nhật, sửa đổi, bổ sung này không trái với quy định của pháp luật hiện hành. RENTRACKS sẽ thông báo cho Chủ Thể Dữ Liệu về các cập nhật, sửa đổi, bổ sung đó theo một trong các phương thức thông báo công khai trên website của RENTRACKS, qua thư điện tử, tin nhắn thuê bao di động hoặc các phương thức khác được cho là phù hợp. Trong mọi trường hợp, Chủ Thể Dữ Liệu được yêu cầu thường xuyên cập nhật bất kỳ thay đổi mà RENTRACKS thực hiện đối với Chính sách này bằng cách kiểm tra website của RENTRACKS.

11. LIÊN HỆ VỚI RENTRACKS 

Nếu Chủ Thể Dữ Liệu có bất kỳ yêu cầu, góp ý, phản hồi nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng vui lòng liên hệ với RENTRACKS qua thông tin dưới đây:

 • Hotline: (84-28)-6264-7049
 • Email: asp@rentracks.com.vn
 • Lầu 3, 456-458 Hai Bà Trưng, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam